Ga naar hoofdinhoud

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 ZVL-1886

Op dinsdag 20 april 2021 zal de Algemene LedenVergadering (ALV) 2021 van ZVL-1886 plaatsvinden..

Als gevolg van de corona-maatregelen zijn er in het clubhuis slechts een zeer beperkt aantal zitplekken voor leden beschikbaar. De ALV wordt daarom via Microsoft Teams georganiseerd. Het is noodzakelijk u tevoren per e-mail aan te melden voor deelname aan de ALV via Microsoft Teams via bestuur@zvl-1886.nl. De link wordt dan per e-mail met een korte toelichting toegestuurd.

 1. Welkom en vaststellen agenda
 2. Mededelingen 
 3. Vaststellen notulen ALV dd dec 2020 (zie bijlage)
 4. Toelichting Jaarverslag 2020 ZVL-1886 (zie bijlage)
 5. Toelichting Jaarrekening 2020 ZVL-1886 (opvraagbaar bij penningsmeester (financien@zvl-1886.nl))
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen jaarrekening
 8. Benoemen kascommissie voor 2021
 9. Contributievoorstel (inning per kwartaal/zie bijlage)
 10. Bestuur mutaties
  – Aftredend – Michel van Ruiten (penningmeester)
  – Aantredend – vacature
  – Aantredend – Sjoerd van der Luijt – voorzitter discipline triathlon (per 20-04-2021 voor periode van 3 jaar)
  – Vacant – bestuurslid zwemmen/voorzitter discipline zwemmen
 11. Stand van zaken nieuwe zwembad (Combibad de Vliet)
  (zie https://leiden.notubiz.nl/vergadering/808312/raadscommissie Onderwijs en Samenleving 23-03-2021)
 12. Wat Verder Ter Tafel Komt & rondvraag
 13. Afsluiting vergadering

Hieronder vindt u de diverse bijlagen behorende bij deze ALV.

Bijlagen beschikbaar via website

Back To Top