Ga naar hoofdinhoud

2e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 ZVL-1886

Uitnodiging voor ALV 30 november

Op dinsdag 30 november om 20.00 uur vindt de najaars ALV plaats. Op de agenda staat de begroting voor 2022 en het contributievoorstel wat daar bij hoort (contributie blijft ongewijzigd, zo stelt het bestuur voor). Ook staat de bestuurssamenstelling op de agenda. Zie hieronder voor de agenda en de stukken.

Als gevolg van de nieuwe corona-maatregelen organiseren we weer een online-ALV via Microsoft Teams. Het is noodzakelijk u tevoren per e-mail aan te melden voor deelname aan de ALV via Microsoft Teams via bestuur@zvl-1886.nl. De link wordt dan per e-mail met een korte toelichting toegestuurd.

Agenda ALV 2021 ZVL-1886 

 1. Welkom en vaststellen agenda
 2. Mededelingen 
 3. Notulen ALV dd 20-04-2021 
 4. Begroting 2022 – toelichting door de penningmeester
  Conceptbegroting is op te vragen bij financien@zvl-1886.nl
 5. Contributievoorstel 2022
  • Voorstel 1 – Hoogte contributie blijft gelijk
  • Voorstel 2 – Inning contributie per kwartaal en vooraf
  • Zie contributievoorstel ZVL-1886 voor 2022
 6. Bestuur mutaties:Vacature penningmeester
  • Kandidaat = Michel van Ruiten – periode 2 jaar
  • Voorzitter
   Aftredend en opnieuw beschikbaar = Caspar Boendermaker – periode 2 of 3 jaar
  • Vacature – Voorzitter discipline Zwemmen 
   Geen kandidaat beschikbaar
  • Bijgevoegd – ter info – is overzicht van de zittingstermijnen van het huidige bestuur
 7. Nieuwe naamsponsor = ZVL-1886 Center
 8. Toelichting op actualiteiten vanuit het bestuur
 9. Wat Verder Ter Tafel Komt
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting vergadering (21.00 uur)

Hieronder vindt u de diverse bijlagen behorende bij deze ALV.

Bijlagen beschikbaar via website

Back To Top